Cykl gospodarczy w różnych gospodarkach

Cykl gospodarczy w różnych gospodarkach W krajach wysoko rozwiniętych po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że doszło do skrócenia cykli gospodarczych. Przedział współczesnego cyklu to od 5, 5 roku do 9 lat. Nastąpiło zróżnicowanie długości faz cyklu oraz zmiana amplitudy, która charakteryzuje się niewielkimi odchyleniami i wartością dodatnią. Dowiedziono, że intensywność cykli jest dość mała. Kraje wysoko rozwinięte posiadają cykle koniunkturalne na wysokim poziomie zsynchronizowania jest to związane z procesami integracji gospodarczej (na przykład kraje Unii Europejskiej). Cykl koniunkturalny w krajach, które właśnie przechodzą transformacje długość cykli jest mała i wynosi od 3 lat do 6, 5 roku. Długość faz cyklu gospodarczego jest nieznacznie większa niż w gospodarce wysoko rozwiniętej. Amplituda jest wyraźna i również ma wartość dodatnią. Występuje duża intensywność cykli. W krajach przebudowy gospodarczej i systemowej rzadziej występują procesy integracyjne, a co za tym idzie cykle są w niskim stopniu zsynchronizowane. Kryzys powoduje spadek kursów papierów wartościowych, zahamowanie wzrostu cen, spadek ilości zamówień na urządzenia wytwórcze oraz rezygnacje z kontraktów budowlanych, ograniczenie przez banki udzielania kredytów inwestycyjnych i zmusza przedsiębiorstwa do spłaty istniejących zobowiązań. Faza ta prowadzi do wzrostu bezrobocia i zmniejszenia zatrudnienia, produkcji oraz popytu. Po kryzysie następuje depresja, która charakteryzuje się minimalnym poziomem konsumpcji i inwestycji, maksymalnym ograniczeniem przez banki udzielania kredytów oraz spadkiem marży ze zysków. Małe i słabe przedsiębiorstwa bankrutują. Produkcja, zatrudnienie i poziom cen znajdują się na najniższym poziomie. W okresie ożywienia przedsiębiorcy, którzy przetrwali na rynku dokonują renowacji kapitału. Stare maszyny i urządzenia zostają wycofane i wymienione na bardziej ekonomiczne i nowoczesne, rośnie zatrudnienie, produkcja, popyt, ceny oraz inwestycje. Banki komercyjne nagromadziły środki pieniężne, a szukając klientów obniżają stopy procentowe. Rosną również kursy akcji i obligacji. W czasie rozkwitu wielkości takie jak produkcja, zatrudnienie, popyt i ceny utrzymują się na wysokim poziomie. Inwestycje osiągają swoją najwyższą fazę i prowadzą do wzrostu zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej. Banki coraz bardziej ograniczają udzielanie kredytów inwestycyjnych. Wzrastają niepokoje wśród przedsiębiorców, ponieważ zbliża się kryzys.

Komentarze zostały wyłączone.

Skomentuj