Wpisy oznaczone tagiem ‘cykl’

Cykl gospodarczy w różnych gospodarkach W krajach wysoko rozwiniętych po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że doszło do skrócenia cykli gospodarczych. Przedział współczesnego cyklu to od 5, 5 roku do 9 lat. Nastąpiło zróżnicowanie długości faz cyklu oraz zmiana amplitudy, która charakteryzuje się niewielkimi odchyleniami i wartością dodatnią. Dowiedziono, że intensywność cykli jest dość mała. Kraje wysoko rozwinięte posiadają cykle koniunkturalne na wysokim poziomie zsynchronizowania jest to związane z procesami integracji gospodarczej (na przykład kraje Unii Europejskiej). Cykl koniunkturalny w krajach, które właśnie przechodzą transformacje długość cykli jest mała i wynosi od 3 lat do 6, 5 roku. Długość faz cyklu gospodarczego jest nieznacznie większa niż w gospodarce wysoko rozwiniętej. Amplituda jest wyraźna i również ma wartość dodatnią. Występuje duża intensywność cykli. W krajach przebudowy gospodarczej i systemowej rzadziej występują procesy integracyjne, a co za tym idzie cykle są w niskim stopniu zsynchronizowane. Kryzys powoduje spadek kursów papierów wartościowych, zahamowanie wzrostu cen, spadek ilości zamówień na urządzenia wytwórcze oraz rezygnacje z kontraktów budowlanych, ograniczenie przez banki udzielania kredytów inwestycyjnych i zmusza przedsiębiorstwa do spłaty istniejących zobowiązań. Faza ta prowadzi do wzrostu bezrobocia i zmniejszenia zatrudnienia, produkcji oraz popytu. Po kryzysie następuje depresja, która charakteryzuje się minimalnym poziomem konsumpcji i inwestycji, maksymalnym ograniczeniem przez banki udzielania kredytów oraz spadkiem marży ze zysków. Małe i słabe przedsiębiorstwa bankrutują. Produkcja, zatrudnienie i poziom cen znajdują się na najniższym poziomie. W okresie ożywienia przedsiębiorcy, którzy przetrwali na rynku dokonują renowacji kapitału. Stare maszyny i urządzenia zostają wycofane i wymienione na bardziej ekonomiczne i nowoczesne, rośnie zatrudnienie, produkcja, popyt, ceny oraz inwestycje. Banki komercyjne nagromadziły środki pieniężne, a szukając klientów obniżają stopy procentowe. Rosną również kursy akcji i obligacji. W czasie rozkwitu wielkości takie jak produkcja, zatrudnienie, popyt i ceny utrzymują się na wysokim poziomie. Inwestycje osiągają swoją najwyższą fazę i prowadzą do wzrostu zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej. Banki coraz bardziej ograniczają udzielanie kredytów inwestycyjnych. Wzrastają niepokoje wśród przedsiębiorców, ponieważ zbliża się kryzys.

Cykl biznes Cykl koniunkturalny to okresowe zmiany poziomu aktywności gospodarczej. Zmiany te charakteryzują się krótkookresowymi odchyleniami m.in. produkcji i zatrudnienia od długookresowych trendów.Fazy cyklu to kryzys (recesja), depresja (dno kryzysu), ożywienie, rozkwit (wysoka koniunktura). Przebieg cykli jest nieregularny (nie ma dwóch identycznych cykli, cykle różnią się między sobą długością poszczególnych faz oraz amplituda wahań), możemy jednak wykryć pewne prawidłowości. Cykl gospodarczy nie jest ograniczony czasowo, może trwać od kilku miesięcy do kilku lat i przyjmować różne wartości bezrobocia, cen, produkcji oraz zatrudnienia. Państwo zazwyczaj podejmuje próby hamowania i przeciwdziałania skutkom cyklu koniunkturalnego. Działania te noszą nazwę interwencjonizmu państwowego i polegają na ograniczaniu bezrobocia, pobudzeniu popytu globalnego oraz podniesienia tempa wzrostu gospodarczego. Za przyczynę występowania cykli koniunkturalnych uznaje się najczęściej zmiany w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Koniunktura gospodarcza to wszelkie zmiany aktywności gospodarczej przedstawiające się w zmianach podstawowych wskaźników ekonomicznych. Najczęściej wywiera pozytywny wpływ na warunki ekonomiczne. Wskaźniki te to agregaty określające kondycje gospodarki. Są to m. in. Produkt Krajowy Brutto (PKB) przedstawiający wartość dóbr i usług wyprodukowanych na terenie danego kraju w jednostce czasu (najczęściej 1 roku), Produkt Narodowy Brutto (PNB) pokazujący wartość finalnych dóbr i usług wyprodukowanych przez obywateli danego kraju np. wciągu roku, wskaźnik bezrobocia, czyli stosunek osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo oraz wskaźnik inflacji mierzony, jako procentowy wzrost ogólnego poziomu cen. Inne indykatory koniunktury gospodarczej to wielkość sprzedaży, rozwój gospodarki, inwestycje, konsumpcja, ceny, płace i zatrudnienie. Koniunktura odzwierciedla cykliczny przebieg procesów gospodarczych i odnosi się do stanu oraz dynamiki zjawisk zachodzących w gospodarce. Może ona dotyczyć zarówno całego państwa lub wybranego rynku określonego towaru.