Wpisy oznaczone tagiem ‘dokonanie’

Giełda Giełda to określenie, z którym spotykamy się praktycznie każdego dnia. Rozumieć pod tym pojęciem należy spotkania o charakterze handlowym, które odbywają się o ustalonym czasie i w takim samym miejscu. Podczas tych spotkań dochodzi do sprzedaży pewnych bardzo konkretnych produktów po takich cenach, jakie każdego dnia zostają ogłoszone w stosownych notowaniach. Przy zawieraniu wszelakich transakcji giełdowych obowiązuje stosowny regulamin. W dzisiejszych czasach giełdy są kontrolowane przez organy państwowe – to państwo właśnie przyznaje im koncesje na prowadzenie działalności. Przesłanek do podziału giełd znanych jest sporo. Jeśli na przykład chodzi o geograficzny zasięg, wyróżnia się giełdy międzynarodowe, krajowe oraz lokalne. Biorąc natomiast pod uwagę zakres rzeczowy przeprowadzanych na giełdach transakcji, mówi się o takich giełdach jak – towarów, walorów, usług oraz papierów wartościowych. Natomiast dokonywane na giełdach transakcje dzielą się na rzeczywiste oraz nierzeczywiste. Kryzys walutowy to również pojęcie kojarzące się z rynkiem giełdowym. Pod tym pojęciem rozumieć należy taką sytuację, kiedy to dochodzi do naruszenia równowagi w gospodarce – i chodzi w tym miejscu o naruszenia naprawdę poważne. Za bezpośredni efekt takiego kryzysu jest uznawany spadek kursu krajowej waluty. Dzieje się tak dlatego, że obywatele danego kraju wymieniają swoją walutę na walutę jakiegoś innego państwa, z kolei podmioty gospodarcze wola inwestować nie u siebie, a zagranicą. Drugim symptomem walutowego kryzysu jest to, że krótkoterminowe stopy procentowe drastycznie idą w górę. Specjaliści wyszczególniają trzy podstawowe rodzaje walutowych kryzysów, a mianowicie – kryzysy pierwszej, drugiej oraz trzeciej generacji. Chronić się przed ich występowaniem można w rozmaity sposób. W dwóch pierwszych przypadkach taką metodą jest prowadzenie stosownej polityki kursowej, pieniężnej oraz fiskalnej. W tym celu potrzebne są stosowne regulacje prawne. Wprowadza je dla przykładu Unia Europejska. Operacje otwartego rynku to również pojęcie posiadające związek z rynkiem giełdowym. Stanowią one narzędzie banku centralnego, które znajduje zastosowanie przy sprawowaniu kontroli nad podażą pieniądza. A wszystko polega tutaj na tym, że kupuje się albo sprzedaje na rynku otwartym papiery wartościowe. Głównie chodzi tutaj o papiery państwowe, ale nie tylko. Generalnie rzecz biorąc emituje je powyżej wspomniany bank centralny, a handlowanie nimi pozwala mu wpłynąć na trzy bardzo istotne czynniki. Przede wszystkim chodzi w tym miejscu o to, ażeby rynek finansowy był efektywny. Po drugie – w taki właśnie sposób kształtowane są stopy procentowe. I wreszcie trzecia kwestia, a mianowicie taka, że dzięki takim zabiegom banki komercyjne posiadają zdolności emisyjne i zachowują swoją płynność. Operacje otwartego rynku odznaczają się paroma charakterystycznymi dlań cechami. Nade wszystko są dość elastyczne i łagodne. Nie oddziałują na gospodarkę na zasadzie wstrząsów. Oczywiście, mają również swoje wady.