Wpisy oznaczone tagiem ‘przykład’

Giełda Giełda to określenie, z którym spotykamy się praktycznie każdego dnia. Rozumieć pod tym pojęciem należy spotkania o charakterze handlowym, które odbywają się o ustalonym czasie i w takim samym miejscu. Podczas tych spotkań dochodzi do sprzedaży pewnych bardzo konkretnych produktów po takich cenach, jakie każdego dnia zostają ogłoszone w stosownych notowaniach. Przy zawieraniu wszelakich transakcji giełdowych obowiązuje stosowny regulamin. W dzisiejszych czasach giełdy są kontrolowane przez organy państwowe – to państwo właśnie przyznaje im koncesje na prowadzenie działalności. Przesłanek do podziału giełd znanych jest sporo. Jeśli na przykład chodzi o geograficzny zasięg, wyróżnia się giełdy międzynarodowe, krajowe oraz lokalne. Biorąc natomiast pod uwagę zakres rzeczowy przeprowadzanych na giełdach transakcji, mówi się o takich giełdach jak – towarów, walorów, usług oraz papierów wartościowych. Natomiast dokonywane na giełdach transakcje dzielą się na rzeczywiste oraz nierzeczywiste. Kryzys walutowy to również pojęcie kojarzące się z rynkiem giełdowym. Pod tym pojęciem rozumieć należy taką sytuację, kiedy to dochodzi do naruszenia równowagi w gospodarce – i chodzi w tym miejscu o naruszenia naprawdę poważne. Za bezpośredni efekt takiego kryzysu jest uznawany spadek kursu krajowej waluty. Dzieje się tak dlatego, że obywatele danego kraju wymieniają swoją walutę na walutę jakiegoś innego państwa, z kolei podmioty gospodarcze wola inwestować nie u siebie, a zagranicą. Drugim symptomem walutowego kryzysu jest to, że krótkoterminowe stopy procentowe drastycznie idą w górę. Specjaliści wyszczególniają trzy podstawowe rodzaje walutowych kryzysów, a mianowicie – kryzysy pierwszej, drugiej oraz trzeciej generacji. Chronić się przed ich występowaniem można w rozmaity sposób. W dwóch pierwszych przypadkach taką metodą jest prowadzenie stosownej polityki kursowej, pieniężnej oraz fiskalnej. W tym celu potrzebne są stosowne regulacje prawne. Wprowadza je dla przykładu Unia Europejska. Operacje otwartego rynku to również pojęcie posiadające związek z rynkiem giełdowym. Stanowią one narzędzie banku centralnego, które znajduje zastosowanie przy sprawowaniu kontroli nad podażą pieniądza. A wszystko polega tutaj na tym, że kupuje się albo sprzedaje na rynku otwartym papiery wartościowe. Głównie chodzi tutaj o papiery państwowe, ale nie tylko. Generalnie rzecz biorąc emituje je powyżej wspomniany bank centralny, a handlowanie nimi pozwala mu wpłynąć na trzy bardzo istotne czynniki. Przede wszystkim chodzi w tym miejscu o to, ażeby rynek finansowy był efektywny. Po drugie – w taki właśnie sposób kształtowane są stopy procentowe. I wreszcie trzecia kwestia, a mianowicie taka, że dzięki takim zabiegom banki komercyjne posiadają zdolności emisyjne i zachowują swoją płynność. Operacje otwartego rynku odznaczają się paroma charakterystycznymi dlań cechami. Nade wszystko są dość elastyczne i łagodne. Nie oddziałują na gospodarkę na zasadzie wstrząsów. Oczywiście, mają również swoje wady.

Cykl gospodarczy w różnych gospodarkach W krajach wysoko rozwiniętych po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że doszło do skrócenia cykli gospodarczych. Przedział współczesnego cyklu to od 5, 5 roku do 9 lat. Nastąpiło zróżnicowanie długości faz cyklu oraz zmiana amplitudy, która charakteryzuje się niewielkimi odchyleniami i wartością dodatnią. Dowiedziono, że intensywność cykli jest dość mała. Kraje wysoko rozwinięte posiadają cykle koniunkturalne na wysokim poziomie zsynchronizowania jest to związane z procesami integracji gospodarczej (na przykład kraje Unii Europejskiej). Cykl koniunkturalny w krajach, które właśnie przechodzą transformacje długość cykli jest mała i wynosi od 3 lat do 6, 5 roku. Długość faz cyklu gospodarczego jest nieznacznie większa niż w gospodarce wysoko rozwiniętej. Amplituda jest wyraźna i również ma wartość dodatnią. Występuje duża intensywność cykli. W krajach przebudowy gospodarczej i systemowej rzadziej występują procesy integracyjne, a co za tym idzie cykle są w niskim stopniu zsynchronizowane. Kryzys powoduje spadek kursów papierów wartościowych, zahamowanie wzrostu cen, spadek ilości zamówień na urządzenia wytwórcze oraz rezygnacje z kontraktów budowlanych, ograniczenie przez banki udzielania kredytów inwestycyjnych i zmusza przedsiębiorstwa do spłaty istniejących zobowiązań. Faza ta prowadzi do wzrostu bezrobocia i zmniejszenia zatrudnienia, produkcji oraz popytu. Po kryzysie następuje depresja, która charakteryzuje się minimalnym poziomem konsumpcji i inwestycji, maksymalnym ograniczeniem przez banki udzielania kredytów oraz spadkiem marży ze zysków. Małe i słabe przedsiębiorstwa bankrutują. Produkcja, zatrudnienie i poziom cen znajdują się na najniższym poziomie. W okresie ożywienia przedsiębiorcy, którzy przetrwali na rynku dokonują renowacji kapitału. Stare maszyny i urządzenia zostają wycofane i wymienione na bardziej ekonomiczne i nowoczesne, rośnie zatrudnienie, produkcja, popyt, ceny oraz inwestycje. Banki komercyjne nagromadziły środki pieniężne, a szukając klientów obniżają stopy procentowe. Rosną również kursy akcji i obligacji. W czasie rozkwitu wielkości takie jak produkcja, zatrudnienie, popyt i ceny utrzymują się na wysokim poziomie. Inwestycje osiągają swoją najwyższą fazę i prowadzą do wzrostu zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej. Banki coraz bardziej ograniczają udzielanie kredytów inwestycyjnych. Wzrastają niepokoje wśród przedsiębiorców, ponieważ zbliża się kryzys.

Kasa jako punkt opłat Słowo „kasa” odnosi się również do miejsca, w którym robimy różnego rodzaju opłaty lub gdzie wypłacane nam są do ręki pieniądze. Zwykle są to specjalnie wydzielone stanowiska – boksy albo też bardziej popularne okienka, oznaczone stosownymi tabliczkami z napisanym na nim wyżej wspomnianym słowem. Nieco inaczej wyglądają oczywiście kasy w sklepach, siedzący na kasie pracownik ma tutaj bezpośredni kontakt z klientem – bez żadnych ścianek czy szyb. Przy kasie płacimy za zakupy – używamy do tego gotówki albo coraz powszechniejszych w użyciu kart kredytowych. W każdym banku są co najmniej dwa okienka kasowe, gdzie możemy dokonywać wpłat na nasze konto osobiste lub wypłacać z niego pieniądze. W bankach możemy również regulować rachunki za telefon, prąd czy mieszkanie. W urzędach także znajdują się kasy – wyrabiając jakieś dokumenty na przykład, musimy uiścić z tego tytułu odpowiednie opłaty. W firmach, w których jesteśmy zatrudnieni też umieszczone są kasy, tam możemy pobrać do ręki naszą pensję. Osobę zatrudnioną do pracy w kasie nazywamy kasjerem. Wiadomo, pieniądze same się gdzieś nie wpłacą, same się również nie wypłacą. Kasjerzy są ludźmi, którzy przyjmują od nas rachunki i wprowadzają do komputera dane umożliwiające jak najszybsze przeprowadzenie pożądanej transakcji. Kasjer przy kliencie przelicza pieniądze – w bankach, jeżeli chodzi o naprawdę bardzo duże kwoty, odbywać się to może na życzenie klienta na zapleczu. Kasjer ma prawo poprosić nas o pokazanie mu naszego dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego naszą tożsamość. Kasjer wydaje nam kwitki i zaświadczenia, że dokonaliśmy takiej, a nie innej transakcji. Kasjer w kinie czy w muzeach wydaje nam bilety wstępu i pobiera za nie stosowne opłaty. Kasjerzy w okienkach zwykle zmieniają się co jakiś czas, a jeżeli obsługa jednego okienka przez dwie osoby na zmianę nie jest możliwa, wówczas kasjer robi sobie przerwę, bo to też człowiek i przerwa w pracy ustawowo mu się należy. Kasjerami są głównie panie.

Manipulacje Manipulacja jest to wywieranie wpływu na drugą osobę za pomocą słów, mimiki, gestów, działania na emocjach, uczuciach, instynktach. Jest to zwykle działanie świadome i nastawione na określony efekt, zysk. Ma na celu wywołanie u osoby, którą manipulujemy pożądanego przez nas zachowania, ale tak, aby nie domyśliła się, że ktokolwiek miał wpływ na podjętą przez nią decyzję. Każdy z nas używa manipulacji w życiu codziennym zupełnie nieświadomie, jednak osoby, które korzystają z niej świadomie i z premedytacją, mogą być bardzo niebezpieczne – mogą bowiem skłonić nas do czegoś, czego normalnie byśmy nie zrobili. Można to wykorzystać nie tylko w prostych życiowych sytuacjach – np. aby ktoś przepuścił nas w kolejce do sklepu, ale także po to by na przykład nakłonić kogoś do tego, aby nas lubił, pomógł nam, a nawet się z nami związał! Często tak zwani „podrywacze” są doskonałymi manipulatorami. I to jest właściwa odpowiedź na pytanie „co oni takiego w sobie mają” – umieją wywierać wpływ na inne osoby. A to jest bardzo potężna broń. Jest to pytanie zadawane sobie przez ludzkość od wielu stuleci. Bo przecież każdy chce mieć pełna władzę i kontrolę nad swoim życiem. Być pewien, że jego decyzje zależą wyłącznie od niego. Zastanów się więc, czy są w Twoim otoczeniu osoby, wobec których często masz poczucie winy, czujesz się niezręcznie, albo uważasz, że zasłużyła na to, abyś zachował sie w określony sposób. Jeśli boisz się powiedzieć jej o niektórych swoich decyzjach, to jest spora szansa, że jesteś ofiarą manipulacji z jej strony. Jeśli też często ktoś stawia Ciebie w niezręcznych sytuacjach, to pewnie coś tu trąci. Oprócz wyczulenia na powyższe sytuacje najlepszą obroną jest wiedza. Czytaj więc o manipulacji co się tylko da, i bądź przygotowany na to, że jest bardzo częsta. Jeśli masz wątpliwości, czy padłeś ofiarą manipulacji, to pewnie tak się stało. I pamiętaj, niezależnie od tego ile o niej wiesz, nigdy nie jesteś pewien, że Ciebie nie dotknie. Zawsze możesz paść jej ofiarą. I zanim jej na kimś użyjesz, lepiej pomyśl dwa razy.